Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa

Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa Để thực hiện việc thay đổi tên chi nhánh công ty, cần tiến hành như sau: Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp, thảo luận và thông qua nội dung thay đổi tên chi nhánh công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị ra...

Xem thêm »