Thẩm quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong...

Xem thêm »

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Theo quy định tại Điều 79 và 81 của Luật Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông như sau: 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ...

Xem thêm »

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa

Công ty Lam Sơn chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ hài lòng và không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thành lập công ty cổ phần. Sau đây là sơ lược vài nét về công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập, thủ...

Xem thêm »