Thành lập công ty bảo hiểm tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Cùng công ty tư vấn và đầu tư Lam Sơn tìm hiểu các thông tin về việc thành lập công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng cũng như trên địa bàn toàn quốc nói chung.

1. Các loại hình công ty bảo hiểm cho tới thời điểm 2018:

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm có năm loại hình:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước
  • Công ty cổ phần bảo hiểm 
  • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
  • Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh 
  • Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

2. Điều kiện để được cấp phép thành lập công ty bảo hiểm

Điều kin để được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là: có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định (mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỉ đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỉ đồng), có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

3. Mã ngành nghê công ty bảo hiểm

651

Bảo hiểm

6511

65110

Bảo hiểm nhân thọ

6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

65121

Bảo hiểm y tế

65129

Bảo hiểm phi nhân thọ khác

652

6520

65200

Tái bảo hiểm

653

6530

65300

Bảo hiểm xã hội

662

Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

6621

66210

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

6622

66220

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

6629

66290

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

4. Cơ quan cấp phép thành lập công ty bảo hiểm

Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm. Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam.

5.  Không được đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiệm không nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bản hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ
Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Summary
Review Date
Reviewed Item
Vote cho dịch vụ của công ty
Author Rating
51star1star1star1star1star