Thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ của doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ Thanh Hóa

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ dịch vụ bảo vệ như sau: 1. Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ được cấp đối với các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất...

Xem thêm »

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ lập thành 01 bộ. Hồ...

Xem thêm »