Điều kiện Giải thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo quy định của Pháp luật, Doanh nghiệp chỉ được tiến hành các thủ tục giải thể khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật đề ra. Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn các điều kiện giải thể để Doanh nghiệp tham khảo.

Theo Khoản 2 Điều 201- Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm các điều kiện sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Theo đó, Doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng; Chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan trước khi thực hiện các thủ tục Giải thể doanh nghiệp.

– Nếu doanh nghiệp không đảm bảo việc thanh toán này, cơ quan có thẩm quyền sẽ không chấp nhận và trả lại hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho doanh nghiệp đó.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tôi rất hài lòng về sản phẩm cũng như dịch vụ bên bạn.
Author Rating
51star1star1star1star1star