Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính tuy phổ biến nhưng rất phức tạp, nhiêu khê, phải qua nhiều cơ quan từ xã, phường, thị trấn lên đến cơ quạn thuế, Ủy ban nhân dân quận, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý rườm rà, phức tạp, tốn kém nhiều thời gian, công sức.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính cấp giấy:

  • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010; Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Thông tư số 16/2011/TT -BTNMT ngày 20/5/2011 Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;
  • Luật đất đai sửa đổi năm 2013.
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Xem thông tin tại: